Kit Houses

The Speedy, Economical Way to Build

Gordon-Van Tine Homes, Gordon-Van Tine Co., Davenport, Iowa

Courtesy of Historic New England